حرمت موسیقی، نقطۀ ضعف اسلام یا نقطۀ قوت آن؟

بعضی این را نقطه ضعف و نقص می دانند که در دین ما موسیقی حرام است در حالی که کلیسا همراه با قرائت کتاب مقدس، موسیقی گذاشته می شود تا بیشتر تأثیر بگذارد.
حال آنکه اشتباه از آنجاست که ما می خواهیم اشتباهات دیگران را سند جواز اعمال خود بگیریم. اما ما نمی توانیم روش منسوخ مسیحیان را ملاک و الگو قرار دهیم.
اسلام دین جدید و کامل است که ادیان دیگر را از مشروعیّت انداخت. بویژه آنکه ادیان مسیحی و یهودی و زرتشتی تحریف یافته اند. از نظر کلیسا خوردن شراب و گوشت خوک اشکال ندارد ولی دین ما آنها را حرام می داند که با این طرز تفکر برای اینکه از مسیحیان عقب نباشیم، پس باید بیاییم این دو خوراکی خبیث را هم حلال اعلام کنیم!!
صوت قرآن به تنهایی چنان موسیقی دلنشین و زیبایی دارد که هرگز نیاز به موسیقی جانبی ندارد، اسلام آن موسیقی ای را تأیید می کند که متناسب و هماهنگ با فطرت و ساختار باطنی انسان باشد و به عبارتی با نظم هستی سازگار باشد. آنچه اسلام طرد کرده موسیقی ای است که هیچ تناسبی با ساختار وجودی انسان و فطرت او و به طور عام تر هیچ هماهنگی با موسیقی نظام هستی و نظم و هارمونی آن ندارد.

بررسی اثرات منفی موسیقی